نان گران نمی شود

دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان در واحد های آزادپز

اقدام به عرضه آرد ذخایر شرکت بازرگانی دولتی زیر قیمت بازار برای صنف و حتی صنعت کرد.

4433034_463

ادامه مطلب